لیلا کارگری

‏دکترای روانشناسی بالینی- دانش آموخته انستیتو روانپزشکی ایران- درمانگر شناختی رفتاری